TRAVEL BUS - Wieliczka, wynajem busów, krajowy i międzynarodowy przewóz osób, busy Kraków,  transfery.  wyprawy: Islandia, Afryka - Maroko...
 
 

                              

  WYNAJEM     ROZKŁADY     WYPRAWY     AKTUALNOŚCI   KONTAKT   ARCHIWUM              
 
 
   
 
   
  travelbus@travelbus.pl
 
  Infolinia

0 122 783 999

600 030 991

 

                                                              UMOWA NA USŁUGĘ TRANSPORTOWĄ "PRZEWÓZ OSÓB"

     Zawarta w dniu   ......................................     Pomiędzy: Przedsiębiorstwo Turystyczno Przewozowe "TRAVEL BUS" 

                                                                              32-020 Wieliczka ul. Gwarków 6   tel/fax   012 278 39 99 zwanym :"USŁUGODAWCĄ"

     A Panem /Panią /Firmą ...............................................................................................................................................................................

      NIP / PESEL  .........................................................................

      Adres: ……………………………………………………………………………………………….…… zwanym : "USŁUGOBIORCĄ"

     USŁUGOBIORCA zleca USŁUGODAWCY przewiezienie…………………………….. osób busem :

                                                                                                       ( ilość osób )                                                      

     od : data wyjazdu ……………………      godz. wyjazdu …………….

     dane dotyczące adresu  na który ma być podstawiony bus w dniu wyjazdu :

      Państwo ………………………..........................

      Nazwa miasta.......................................................................................................... 

       Nazwa ulicy  ......................................................................................................   nr budynku   ......................

      Dane dotyczące miejsca docelowego :

      Państwo docelowe    ..................................................................................................................................................

      Miasto docelowe       ...................................................................................................................................................

      Adres: nazwa ulicy / Hotelu  ………………………………………………...................    nr budynku …………..

      Dane dotyczące tranzytu:

      Państwa tranzytowe **..................................................................................................................................................................................

      Miasta tranzytowe    ......................................................................................................................................

      Miasto okolica postoju /noclegu **............................................................................................

     Dane dotyczące powrotu:

     data powrotu……………………………………

     Planowana godzina wyjazdu………………………          szacowana godzina powrotu***…………………….

      Pozostałe informacje :

     Planowany przebieg kilometrów …………………… słownie ……………………………………….

     Cena za jeden kilometr.................................  netto lub ustalona kwota ................................................

     słownie...........................................................................................................................................

     Cena za każdy dzień postoju autobus/kierowca *,**   ...........................................................

    ,,Usługobiorca,, zapewnia dla kierowców**/kierowcy ** HOTEL - TAK / NIE** , WYŻYWIENIE - TAK / NIE **

     Planowana ilość dni postoju autobus/kierowca**...................................................

     Koszty opłat wynikające ze zlecenia USŁUGOBIORCY : autostrady, opłaty drogowe, parkingi pokrywa USŁUGODAWCA / USŁUGOBIORCA

     Dodatkowe koszty opłat wynikające ze zlecenia USŁUGOBIORCY: autostrady, opłaty drogowe, parkingi, wszelkie postoje na wyraźne życzenie

     USŁUGOBIORCY lub osoby reprezentującej w danej chwili USŁUGOBIORCĘ pokrywa USŁUGOBIORCA  lub osoba  reprezentująca USŁUGOBIORCĘ

     wstępna wartość usługi** / całkowita wartość usługi** .............................................

     słownie .......................................................................................................................................................................

     wpłacona kwota zadatku  ..........................................  

     słownie  ...................................................................................................................................................................... 

     różnica kwoty pomiędzy zadatkiem a całkowitą wartością usługi wynikającą ze stanu faktycznego zrealizowanej usługi

     zostanie uregulowana przez Usługobiorcę w dniu zrealizowania zlecenia lub zgodnie z terminem widniejącym na fakturze.

     W AUTOBUSIE OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ SPOŻYWANIA POSIŁKÓW ORAZ PICIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH.

    ……………………………………….                                                                                     ………………………………..

               USŁUGODAWCA                                                                                                                                                                                                       USŁUGOBIORCA                  

      *-kierowca nie przejechał więcej niż 100km w ciągu doby lub 0km

      **-niepotrzebne skreślić

      ***- Usługodawca  zastrzega sobie iż za różnice pomiędzy planowanym a rzeczywistym czasem dowozu lub powrotu wynikającą z przyczyn niezależnych od   

              kierowcy a wynikających z przyczyn losowych lub powstałych nie zależnie od kierowcy Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

 
   
 
 
 
 
Copyright 2015 "TRAVEL BUS"

MAPA